http://www.snowevent.nl/

Voorwaarden Snowevent 2014

Op deelname aan de spaaracties of andersoortige acties gelieerd aan Snowevent 2014 en de potentieel daaruit voorvloeiende deelname aan Snowevent 2014 zijn de volgende voorwaarden gebonden:
De algemene voorwaarden & privacy protocol van Studenten.net
De copyrights en disclaimer van Studenten.net
De spelregels van het Snowevent 2014

Nadere bepalingen hier benoemd.

Definities

 1. "Snowevent": een wintersportevenement, zoals beschreven op snowevent.nl;
 2. "Organisatie" / "Organisator van het Snowevent": ASA Student BV, handelend onder de naam Studenten.net, is de organisator van het Snowevent en de spaaracties;
 3. "Deelnemer": de persoon die lid is van Studenten.net (zoals bedoeld in de disclaimer van Studenten.net) en deelneemt aan de spaaracties of andersoortige acties gelieerd aan Snowevent. Deelnemers dienen op het moment van deelname te studeren aan een hbo- of wo-instelling in Nederland;
 4. "Winnaar": een deelnemer die door de organisatie uitgeroepen is tot winnaar en een ticket ontvangt voor het Snowevent;
 5. "Spaaractie"/"Actie": acties die de organisatie samen met partners en sponsoren organiseert, waaraan deelnemers mee kunnen doen om punten te ontvangen of direct een ticket te winnen;
 6. "Punten": kunnen behaald worden door deel te nemen aan acties, zoals hieronder gedefinieerd wordt;
 7. "De website": de website van het Snowevent is te vinden op http://www.snowevent.nl.

I Spaaracties

 1. Tickets voor Snowevent 2014 zijn te winnen door deel te nemen aan de winacties voor het Snowevent, zoals te vinden op snowevent.nl;
 2. De organisatie van het Snowevent behoudt zich het recht voor om ten alle tijde nieuwe acties toe te voegen of acties te wijzigen of te verwijderen;
 3. De organisatie van het Snowevent streeft er naar om de spelregels van alle acties vooraf duidelijk en ondubbelzinnig te communiceren. Indien er sprake is van onduidelijkheden, dan kan men contact opnemen met de organisatie. Bij eventuele onduidelijkheden is de uitleg van de organisatie van het Snowevent bindend;
 4. Alleen natuurlijke personen kunnen deelnemen aan acties. Om als winnaar uitgeroepen te kunnen worden, dient men minimaal 18 jaar te zijn en te studeren aan een hbo- of wo-instelling in Nederland;
 5. Ieder persoon mag slechts met één account deelnemen aan de spaaracties.

II Punten

 1. Door deelname aan een actie kunnen op diverse manieren punten worden verkregen. Deze manieren verschillen per actie en zullen als zodanig worden toegelicht bij de specifieke acties:
  1. Punten kunnen worden toegekend bij deelname aan een actie
  2. Punten kunnen worden toegekend door aan bepaalde voorwaarden te voldoen, zoals genoemd in de actie
  3. Punten kunnen worden toegekend door een jury, aangesteld door de organisatie
  4. Punten kunnen worden toegekend door middel van loting;
 2. Elke actie kan in principe maar één keer resulteren in punten, tenzij anders staat vermeld;
 3. Punten worden toegekend zodra mogelijk, doch uiterlijk voor de bekendmaking van de laatste winnaars;
 4. Punten zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of producten;
 5. Het puntentotaal van een deelnemer is een optelling van alle punten verkregen door deelname aan acties;
 6. Het is mogelijk dat voor een actie een deelnemer toestemming dient te geven om toegang te verkrijgen tot bepaalde informatie die is opgeslagen bij een derde partij, om de organisatie de mogelijkheid te verschaffen om het punten aantal vast te stellen of te verifiëren.

III Bekendmaking winnaars

 1. De organisatie kan op een door haar te bepalen tijdstip deelnemers uitroepen tot winnaars;
 2. De organisatie kan ten allen tijde aan individuele deelnemers punten toekennen of in mindering brengen als de organisatie hiervoor een gegronde reden heeft. Deze reden hoeft niet publiekelijk bekend gemaakt te worden en hierover wordt niet gecommuniceerd;
 3. De organisatie kan ten allen tijde een deelnemer uitsluiten van deelname;
 4. Misbruik van acties, omzeilen of niet in acht nemen van de spelregels, fraude of andersoortige ongewenste en niet toegestane gebruik van de spaaracties zal (kunnen) leiden tot het in mindering brengen van punten door de organisatie zoals bedoeld in lid 2 of uitsluiting van deelname zoals bedoeld in lid 3;
 5. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers tot winnaar uit te roepen die hebben deelgenomen aan andersoortige acties dan vermeld op http://www.snowevent.nl;
 6. Er is een maximaal aantal kaarten beschikbaar voor het Snowevent;
 7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
 8. Tickets voor Snowevent 2014 zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of producten.
 9. De organisatie behoudt zich het recht om winnaars uit eerdere spaaracties van Studenten.net uit te sluiten van deelname.

IV Tijdens het Snowevent (Algemeen)

 1. Het moment van verzameling voor vertrek naar de locatie van het Snowevent tot en met de terugkeer op deze plek valt onder het evenement "Snowevent" of "de reis";
 2. Tijdens het Snowevent dienen deelnemers te alle tijde instructies van medewerkers van de organisatie, of door hen aangestelde personen, op te volgen;
 3. Deelnemers aan het Snowevent dienen tijdens het Snowevent in het bezit te zijn van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart en deze bij zich te hebben.

V Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid

 1. De organisatie heeft ten alle tijde het recht om de campagne en het evenement stop te zetten/te annuleren.
 2. De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade of letsel berokkend aan deelnemers door welke oorzaak dan ook, alsmede voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage en eigendommen(geld inbegrepen). Deelnemers van het Snowevent gaan op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid mee en dragen zelf zorg voor het afsluiten van passende verzekering(en);
 3. Het borgbedrag van de skipas kun je terugvorderen wanneer je de skipas inlevert op de daarvoor aangewezen locatie;
 4. Deelnemers worden door de organisatie in kamers ingedeeld;
 5. Schade in hotelkamers wordt verhaald op de personen die deze kamer toegewezen hebben gekregen;
 6. Schade in openbare ruimtes waarbij de dader niet achterhaald kan worden, zal worden verhaald op de gehele groep deelnemers;
 7. Mankementen of gebreken aan de inrichting en/of het meubilair van de kamer dienen direct doorgegeven te worden aan de organisatie of accommodatieverschaffer. Kosten voortvloeiende uit mankementen of gebreken kunnen door deelnemers of winnaars niet op de organisatie van het Snowevent verhaald worden;
 8. De organisatie van het Snowevent kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het Snowevent door enige reden afgelast wordt;
 9. In hotelkamers mag niet worden gerookt..

VI Gedrag

 1. De organisatie van het Snowevent behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of naar huis te sturen in geval van wangedrag.

VII Vervoer

 1. Vervoer van en naar het Snowevent vindt plaats per bus. De bus vertrekt en komt terug op een verzamelplaats in Nederland die wordt bekendgemaakt op de website;
 2. Zowel op de heen- als op de terugreis is het verboden te roken in de bus.
 3. Het is verboden drugs mee te nemen in de bus;
 4. Schade in en aan de bus wordt verhaald op de deelnemer die de schade veroorzaakt heeft;
 5. De organisatie van het Snowevent behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of naar huis te sturen in geval van wangedrag.

VIII Verzorging

 1. De verzorging van het Snowevent is op basis van halfpension. Deelnemers dienen zelf hun lunch en drankjes te betalen. Diner en ontbijt worden aangeboden in buffetvorm.

IX Skimateriaal, skipas en bagage

 1. Deelnemers aan het Snowevent dienen zelf voor ski- of snowboard materiaal te zorgen en dit vanuit Nederland mee te nemen;
 2. Inbegrepen bij het Snowevent is een meerdaagse skipas. De skipas gaat in op de dag van aankomst;
 3. Deelnemers aan het Snowevent mogen aan bagage maximaal meenemen: 1 weekendtas, 1 stuk handbagage en 1 paar ski's / 1 paar skischoenen / 1 paar skistokken OF 1 snowboard / 1 paar snowboardschoenen.

X Tickets

 1. Tickets zijn op naam. Doorverkoop of overdracht van tickets voor het Snowevent is niet toegestaan. Als je onverhoopt niet mee kunt, komt je ticket te vervallen. Het is dus niet mogelijk om je gewonnen ticket aan iemand anders te geven. Graag melden bij de organisatie als je niet mee kunt via info@snowevent.nl.

XI Gebruik beeltenis en namen

 1. Alle deelnemers aan spaaracties van het Snowevent gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van het Snowevent, Studenten.net en haar partners zonder daarvoor een vergoeding te claimen;
 2. Deelnemers garanderen dat het voor acties gebruikte materiaal, zoals bv foto- en videomateriaal, vrij is van rechten op alle gronden danwel dat de deelnemer beschikt over de rechten, waaronder intellectueel eigendomsrechten op dit materiaal en door gebruik hiervan akkoord gaan met het gebruik van dit materiaal in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van het Snowevent, Studenten.net en haar partners zonder daarvoor een vergoeding te claimen;
 3. Deelnemers gaan akkoord met publicatie van hun naam op de website van het Snowevent, websites gelieerd aan de organisatie van het Snowevent en haar partners.

Het Hi Samsung Snowevent 2014 wordt mede mogelijk gemaakt door:

http://www.studenten.net
tempus fugit